Akron City Club Special ala Smith Mountain Striper